Algemeen:

De onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van de Mamzelle Créations Website, die de domeinnaam draagt www.mamzellecreations.com Toegang tot de Mamzelle Créations website is onderworpen aan de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

De online verkoopsite Mamzelle Créations werd opgericht in Brussel met als adres van het hoofdkantoor:

 

Mamzelle Creaties

Keizer Karellaan 124 Bte 7

1083 Brussel

België

BTW nummer: BE 0763.996.447

E-mail: contact@mamzellecreations.com

Contactpersoon: Vanessa Osselaer

 Door de Website te bezoeken en te gebruiken, accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud en gaat u ermee akkoord zich eraan te houden. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende wettelijke bepaling, heeft een dergelijke niet-afdwingbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Mamzelle Créations behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen en de gebruiker wordt daarom verzocht deze te raadplegen voor elk nieuw gebruik.

Deze voorwaarden zijn algemene gebruiksvoorwaarden van de Website van Mamzelle Créations, en moeten worden aangevuld met de algemene verkoop-/bedrijfsvoorwaarden van Mamzelle Créations die volledig van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Mamzelle Créations en de klant/gebruiker.

 Eigenaar van de website van Mamzelle Créations:

De eigenaar van deze website is bekend en gecontacteerd via de CONTACT pagina van deze website. Via deze website wil de eigenaar de toegang van het publiek tot informatie over zijn initiatieven en activiteiten verbeteren. Deze informatie wordt verondersteld up-to-date en nauwkeurig te zijn. Indien onjuistheden onder onze aandacht worden gebracht, zullen wij ons inspannen om de nodige correcties aan te brengen. De informatie op deze website kan echter niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de aanbieder, maker en/of beheerder van de website in rekening brengen.

Beperking van aansprakelijkheid:

De op deze website toegankelijke informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de bijzondere situatie van een natuurlijke of rechtspersoon; ze zijn niet noodzakelijkerwijs uitputtend, volledig, nauwkeurig of actueel; ze verwijzen soms naar externe sites waarover de diensten van de eigenaar geen controle hebben en waarvoor de eigenaar alle verantwoordelijkheid afwijst; de verstrekte informatie vormt ook geen professioneel advies (voor specifieke adviezen moet u altijd een naar behoren gekwalificeerde deskundige raadplegen). De informatie, producten en diensten die op deze Website worden gepresenteerd, kunnen ook technische onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. De eigenaar en de maker en/of beheerder van de website kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, feitelijke of vermeende schade die kan voortvloeien uit dergelijke fouten.

De website van MAMZELLE CRÉATIONS behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande informatie. De website van Mamzelle Créations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade, bewezen of vermeend, die verband houdt met een wijziging, opschorting of onderbreking van de website.

De eigenaar zorgt ervoor dat storingen, fouten en onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Sommige gegevens of informatie op de site zijn echter mogelijk niet gemaakt of gestructureerd in foutloze bestanden of indelingen, dus de eigenaar kan niet garanderen dat de service niet wordt onderbroken of anderszins wordt beïnvloed door dergelijke problemen. De eigenaar wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen van dit type die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of enige andere externe site waarnaar deze verwijst, zowel ten aanzien van de gebruiker als ten opzichte van derden.

Deze disclaimer is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de eigenaar te beperken op een manier die in strijd is met de vereisten die zijn vastgelegd in het toepasselijke nationale recht of om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarin deze niet kan worden uitgesloten op grond van dat recht.

De eigenaar en de maker en /of beheerder van de site kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor onwettige handelingen, noch voor enige schade, direct, indirect of toevallig, zoals bedrijfsverliezen, winstderving, verlies van kansen, personeelskosten, zelfs als deze het gevolg zouden zijn van ernstig wangedrag of repetitieve fouten op de Website (inclusief met betrekking tot de technische werking ervan of de onbeschikbaarheid ervan), computervirussen, computermisdrijven, handelingen van computerpiraterij en dit, zelfs als de eigenaar en / of de maker van de provider en / of beheerder van de site was gewaarschuwd voor deze risico's.

Noch de eigenaar, noch de aanbieder en/of beheerder van de site kan aansprakelijk worden gesteld voor enige tijdelijke of permanente schade of verstoring veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of, in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en computerprogramma's waaruit de Website bestaat naar de ontvangstapparatuur. De eigenaar en de aanbieder en/of beheerder van de site wijzen meer in het bijzonder elke verantwoordelijkheid af in geval van mogelijke overdracht van computervirussen via deze Website.

In het geval dat de verantwoordelijkheid van de eigenaar en / of de maker van de aanbieder en / of beheerder van de site van de site van de site wordt ingeschakeld, is hun verantwoordelijkheid beperkt, eventuele schade gecombineerd, tot een bedrag van € 75,00.

Intellectuele eigendomsrechten:

De foto's van producten op de site zijn eigendom van Mamzelle Créations. Het hergebruik hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor professionele of commerciële doeleinden is volledig verboden.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van de inhoud is niet toegestaan. Zelfs bij vermelding van de bron, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar. Het gebruik van tekstfragmenten of multimediale informatie (geluid, afbeeldingen, tekeningen, slogans, logo's, grafische componenten, enz.), software en alle elementen op deze Website, zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van de eigenaar. Deze intellectuele eigendomsrechten betreffen, maar zijn niet beperkt tot: auteursrecht, naburige rechten, octrooirecht, databankrechten en merkrechten.

Deze foto's zijn niet rechtenvrij. Als u deze foto's echter wilt gebruiken, neem dan contact met mij op via het volgende adres contact@mamzellecreations.com. Hetzelfde geldt voor beschrijvingen, teksten en inhoud.

Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

De dienstverlener en zijn activiteiten:

Mamzelle Créations is een online verkoopsite van kostuumjuwelen en accessoires, ambachtelijke creaties of niet.

Gebruik van cookies op www.mamzellecreations.com websites

 Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele apparaat wanneer u die website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee u uw browser kunt herkennen tijdens uw bezoek aan de website ("sessiecookie") of bij toekomstige herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies zorgen voor een over het algemeen eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen ze de bezoeker te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de reclame op die website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website af te stemmen op de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

 Essentiële/functionele cookies – Deze cookies zijn nodig om het bezoek van onze websites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van uw winkelwagentje bijwerken. Evenzo wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratiegebied van MAMZELLE CRÉATIONS of een andere applicatie die u ter beschikking wordt gesteld. Cookies zijn essentieel om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken zoals ze zouden moeten werken, of helemaal niet.

 Prestatie- / commerciële cookies – Deze website maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door bezoekers, met als doel de inhoud ervan te verbeteren en eventueel aan te passen met als doel een betere dienstverlening aan de gebruiker of het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid. Deze website maakt bijvoorbeeld gebruik van cookies van Google Analytics. Aan de andere kant, in het geval van gebruik van commerciële cookies, is het proces van gegevensverzameling afhankelijk van de werking van het advertentienetwerk.

Hyperlinks:

Webruimtes buiten de domeinen en subdomeinen van www.mamzellecreations.com en meer in het bijzonder webruimtes en internetbronnen waarnaar de gebruiker kan worden verwezen via hypertekstlinks op de pagina's van deze Website en waarover de website www.mamzellecreations.com geen controle heeft, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaren van deze andere webruimtes.

Noch de eigenaar, noch de maker en /of beheerder van de site kan enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud (inclusief advertenties, producten, diensten en ander materiaal) die beschikbaar is op deze externe bronnen waarnaar door hen wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen.

Het invoegen van links in de pagina's van de website www.mamzellecréations.com impliceert daarom geen goedkeuring door de eigenaar en de maker en / of beheerder van deze website van de elementen waarnaar wordt verwezen.

De eigenaar en de aanbieder die de site creëert en / of beheerder, wijzen daarom elke verantwoordelijkheid af voor het materiaal en de gegevens van welke aard dan ook, opgenomen in of verspreid op deze webruimtes waarnaar wordt verwezen en ook voor de verwerking van persoonlijke gegevens die daarin worden uitgevoerd en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade of verliezen bewezen of vermeend opeenvolgend of in verband met het gebruik of met het feit dat u de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of externe bronnen hebt vertrouwd.

Indien, in het kader van een zoekopdracht op de www.mamzellecreations.com website, het resultaat van de zoekopdracht verwijst naar sites, pagina's of forums waarvan de titel en/of inhoud een inbreuk vormen op het Belgisch recht, met name rekening houdend met het feit dat de www.mamzellecreations.com website de inhoud van deze sites en externe bronnen niet kan controleren, u moet uw raadpleging van de betrokken site onderbreken, tenzij u de sancties oploopt waarin de Belgische wetgeving voorziet of u moet verantwoorden voor gerechtelijke stappen die tegen u zijn ingesteld.

Toepasselijk recht en jurisdictieclausule:

Geschillen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website worden beheerst door het Belgisch recht.

Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om alle geschillen te beslechten die tussen partijen mochten ontstaan in het kader van deze voorwaarden en het gebruik van deze website.

De eigenaar of de dienstverlener die de site creëert en / of beheerder kan echter afzien van deze clausule van toewijzing van jurisdictie en, indien zij dat willen, dagvaarden voor de bevoegde rechtbank volgens het gewoonterecht.

Het gebruik van deze Website is niet toegestaan in landen waar deze bepalingen, waaronder deze paragraaf, niet van toepassing zijn.

 Definities

 Verwerkingsverantwoordelijke

 "Verwerkingsverantwoordelijke": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. kan de voor de verwerking verantwoordelijke (of de criteria voor de benoeming van de voor de verwerking verantwoordelijke) door deze wetten worden aangewezen. »

AVG, art. 4, lid 7

Onderaannemer

"De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke."

Een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke wordt niet beschouwd als een onderaannemer.

AVG, art. 4, lid 8

Behandeling

"Verwerking betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens, hetzij door verzameling, registratie, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of beschikbaarstelling, afstemming of combinatie, beperking, wissing of vernietiging." AVG, art. 4, lid 2

Persoonsgegevens

"Persoonsgegevens": alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"), een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatoren of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische of genetische identiteit; mentaal, economisch, cultureel of sociaal van die persoon. »

Bron: GDPR, Rec.26; Artikel 4, lid 1

Gevoelige persoonsgegevens

"Gevoelige persoonsgegevens: persoonsgegevens, waaruit raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksleven en seksuele geaardheid, genetische gegevens of biometrische gegevens. afzonderlijk worden behandeld (het strafrecht valt niet onder de wetgevende bevoegdheid van de EU). 

Bron: GDPR, Rec.10, 34, 35, 51; Artikel 9, lid 1

Verzenden en retourneren:

De retourzending is de verantwoordelijkheid van de klant en moet binnen veertien dagen na ontvangst worden geretourneerd naar het volgende adres. Osselaer Vanessa – Keizer Karellaan 124 Bte 7 – 1083 Brussel (België)